Python 3.x基礎教程

史衛亞

 • 出版商: 北京大學
 • 出版日期: 2019-01-01
 • 定價: $414
 • 售價: 8.5$352
 • 語言: 簡體中文
 • 頁數: 464
 • 裝訂: 平裝
 • ISBN: 7301304501
 • ISBN-13: 9787301304501
 • 相關分類: Python
 • 下單後立即進貨 (約4週~6週)

商品描述

本書以零基礎講解為宗旨,旨在幫助讀者掌握 Python 語言的基礎知識,以及如何使用Python 語言實現編程,瞭解其開發技巧,並通過實戰案例熟悉開發過程及問題的解決方法。全書共分 13 章,大致分為 4 部分:第 1~4 章介紹 Python 簡介及環境搭建、 Python 基礎和麵向對象的編程知識;第 5~7 章介紹讀寫文件、自帶電池模塊及系統編程的知識;第 8~11章介紹網絡編程、收發電子郵件、圖形用戶界面和 Web 開發;第 12、 13 章通過兩個綜合案例的講解,將全書各個知識點融會貫通,加深讀者對所學知識的理解。本書專為沒有任何 Python基礎的初學者和愛好者打造,無論你是否從事電腦相關專業,是否有過 Python 項目經驗,或是否想要轉行從事電腦相關專業,均可通過本書快速掌握Python 的基本知識和開發技巧

作者簡介

史衛亞,理學博士,副教授,中國計算機協會(CCF)會員,電氣和電子工程師協會(IEEE)會員,INNS會員。
2009年獲得複旦大學計算機應用專業博士學位。
2015~2016年在美國北卡羅納大學做訪問學者,現執教於河南工業大學信息科學與工程學院。
主要研究方向:機器學習、數據庫、圖像和視頻處理、人工智能和模式識別。
先後在國內外核心期刊及國際會議上發表過30多篇論文,其中SCI檢索5篇,EI檢索12篇。
參加多項國家自然基金、河南省科技攻關項目。
作為主持人參與開發國內某上市燃氣企業收費系統、用戶管理系統、地理信息系統等多個應用項目。

目錄大綱

目錄CONTENTS

第1 章Python 簡介及環境搭建....... 1
1.1 了解Python................................2
1.2 搭建Python 的編程環境.............3
1.2.3 Windows 環境變量的配置....6
1.2.4 Linux 下的配置......................7
1.3 編寫第一個Python 程序.............8
1.4 常用的IDE 工具........................10

第2 章Python 基礎...................... 17
2.1 變量...........................................18
2.2 編寫註釋...................................27
2.3 運算符.......................................29
2.4 判斷語句...................................38
2.5 循環語句...................................42
2.6 列表和元組................................45
2.7 字典...........................................54
2.8 無序集合...................................61
2.9 字符串.......................................65
2.10 函數.........................................79
2.11 Python 之“禪” .....................91

第3 章面向對象基礎知識.............. 95
3.1 理解面向對象的思想.................96
3.2 類和對象...................................96
3.3 魔法方法...................................99
3.4 公有和私有..............................102
3.5 繼承.........................................105
3.6 多態.........................................109
3.7 屬性和方法..............................112

第4 章面向對象高級知識............ 121
4.1 設計模式.................................122
4.2 元類.........................................128
4.3 動態語言.................................131
4.4 生成器.....................................134
4.5 迭代器.....................................137
4.6 閉包.........................................139
4.7 裝飾器.....................................140
4.8 屬性property..........................144
4.9 內建.........................................146
4.10 異常.......................................150

第5 章讀寫文件.......................... 159
5.1 文件的打開和關閉...................160
5.2 文件的讀寫..............................161
5.3 操作文件和目錄.......................164
5.4 內存中的讀寫..........................167
5.5 序列化.....................................168

第6 章自帶電池模塊................... 175
6.1 談談模塊.................................176
6.2 再次探究模塊..........................184
6.3 受人喜愛的內建模塊...............185
6.4 有趣的第三方模塊...................206

第7 章系統編程.......................... 215
7.1 進程.........................................216
7.2 線程.........................................228
 課堂範例.......................................240
 上機實戰.......................................242

第8 章網絡編程.......................... 243
8.1 網絡通信概述..........................244
8.2 UDP 編程................................246
8.3 TCP 編程.................................252
 課堂範例.......................................260
 上機實戰.......................................262

第9 章收發電子郵件................... 263
9.1 電子郵件介紹..........................264
9.2 發送郵件.................................267
9.3 接收郵件.................................278

第10 章圖形用戶界面................. 291
10.1 圖形用戶界面介紹.................292
10.2 下載和安裝Tkinter ...............293
10.3 豐富的組件............................294
10.4 事件的處理............................329
10.5 智能的佈局............................335
10.6 有趣的對話框........................342

第11 章Web 開發....................... 351
11.1 HTTP 協議............................352
11.2 前端簡介...............................359
11.3 WSGI 接口............................369

第12 章飛機大戰........................ 379
12.1 認識pygame ........................380
12.2 事件的處理............................383
12.3 有趣的功能............................385
12.4 圖形的繪製............................390
12.5 碰撞檢測...............................395
12.6 飛機大戰...............................399

第13 章每日生鮮........................ 411
13.1 Web 項目相關知識................412
13.2 商品模塊...............................417
13.3 用戶模塊...............................428
13.4 購物車模塊............................439
13.5 訂單模塊...............................444