D3 API詳解(全彩) D3 API详解(全彩)

張天旭

  • 出版商: 電子工業
  • 出版日期: 2016-01-01
  • 定價: $534
  • 售價: 8.5$454
  • 語言: 簡體中文
  • 頁數: 312
  • 裝訂: 平裝
  • ISBN: 7121278995
  • ISBN-13: 9787121278990
  • 相關分類: Data-visualization
  • 下單後立即進貨 (約4週~6週)

買這商品的人也買了...

商品描述

 

<內容簡介>

大數據時代,數據的價值愈加重要,數據在經歷了數據獲取、數據挖掘、數據展示三個主要階段後直面用戶。數據可視化處於這條生產鏈的下游,控制著數據對用戶的輸出,它的優劣直接決定了數據處理的效果。
D3作為最流行 ​​的開源的Web數據可視化工具之一,支持大數據量數據可視化展示,提供豐富的佈局和生動的交互功能,能夠充分錶現數據的內涵,激髮用戶興趣並增強用戶與數據的溝通。
本書從基本語法特點、可視化佈局、實際應用開發三個方面介紹D3,以期讀者能夠循序漸進掌握D3數據可視化開發的技能從而應用到科研和商業應用中。

 

<章節目錄>

第1章核心(Core) .......................... 1
1.1選擇.............. ........................................... 1
1.1.1 d3.select (selector) .......................................... 1
1.1.2 d3 .select(node) ............................................. .. 2
1.1.3 d3.selectAll(selector) ..................................... 3
1.1.4 d3.selectAll(nodes) ........................................ 4
1.1.5 selection.attr(name[, value]) .......................... 4
1.1.6 selection.classed(name[, value]) .................... 5
1.1.7 selection.style(name[, value[, priority]]) ........ 6
1.1.8 selection.property(name[, value]) .................. 6
1.1.9 selection.text([value]) ....... ............................. 7
1.1.10 selection.html([value]) ......... ........................ 8
1.1.11 selection.append(name) ................ ................ 9
1.1.12 selection.insert(name[, before]) ................... 9
1.1.13 selection.remove() ...................................... 10
1.1.14 selection.data([values[, key]]) .................... 10
1.1.15 selection.enter()......... ................................. 12
1.1.16 selection.exit() ........ ................................... 14
1.1.17 selection.filter(selector) ..... ........................ 15
1.1.18 selection.datum([value]) .............. .............. 15
1.1.19 selection.sort(comparator) .......................... 16
1.1.20 selection.on(type[, listener[, capture]]) ...... 17
1.1.21 d3.event ................... .................................. 18
1.1.22 d3.mouse(container) ...... ............................ 19
1.1.23 selection.transition() ............. ..................... 19
1.1.24 selection.select(selector) ................... ......... 19
1.1.25 selection.selectAll(selector) ....................... 20
1.1.26 selection.each( function) ............................. 21
1.1.27 selection.call(function[, arguments…]) .... . 22
1.1.28 selection.empty() ....................................... 23
1.1.29 selection.node() ......................................... 23
1.1.30 selection.size() .......................................... . 23
1.2過渡.............................................. ......... 23
1.2.1 transition.delay([delay]) ............................. . 23
1.2.2 transition.duration([duration]) ..................... 24
1.2.3 transition.ease([value[, arguments]]) ........... 25
1.2.4 transition.attr(name, value) .......................... 25
1.2.5 transition.attrTween(name, tween) .............. 26
1.2.6 transition.style(name, value[, priority]) ....... 26
1.2 .7 transition.styleTween(name,
tween[, priority]) .................................... ..... 27
1.2.8 transition.text(value) ................................... . 27
1.2.9 transition.tween(name, factory) ................... 28
1.2.10 transition.remove() ......... ........................... 28
1.2.11 transition.select(selector) ............. .............. 29
1.2.12 transition.selectAll(selector) ...................... 29
1.2.13 transition.filter(selector) ............................. 30
1.2.14 transition.transition() ...... ............................ 30
1.2.15 transition.each([type, ]listener) ........ .......... 30
1.2.16 transition.call(function[, arguments…]) ..... 31
1.2.17 transition.empty() ........... ............................ 32
1.2.18 transition.node() ............. ............................ 32
1.2.19 transition.size() ............. ............................. 32
1.2.20 d3.ease(type[, arguments…]) ...... ............... 32
1.2.21 ease(t) ........................... ............................. 33
1.2.22 d3.timer(function[, delay[, time]]) ... .......... 33
1.2.23 d3.interpolate(a, b) ............................ ......... 34
1.2.24 interpolate(t) ................................. ............. 34
1.2.25 d3.interpolateNumber(a, b) ........................ 35
1.2.26 d3.interpolateRound(a, b) .......................... 35
1.2.27 d3.interpolateString(a, b) . .......................... 35
1.2.28 d3.interpolateRgb(a, b) ............ .................. 36
1.2.29 d3.interpolateHsl(a, b) .................... ........... 36
1.2.30 d3.interpolat

 

<作者介紹>

張天旭,CSDN博客技術專家,寫有D3方面專欄,累計閱讀量達到17萬。其博客“以數為據,視不可擋”地址為http://blog.csdn.net/tianxuzhang

目錄大綱